ใบรับประกันสินค้า/Certificate

(ส่งคืนบริษัท)
‹‹ ย้อนกลับ หมายเหตุ เครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ข้อมูลใบรับประกัน,ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและตัวรถ

NP:
* NO.:    
* ชนิดผ้าคุลมรถ/Product:
* ขนาด/Size:

ใช้กับรถยี่ห้อ/Cars Brand:
รุ่น/Model:
* วันที่ซื้อผ้าคลุมรถ/Valid of Date:    
สถานที่ซื้อ/Place of Buy:

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

* ชื่อ/Name:    
* นามสกุล/Surname:    
วัน เดือน ปีเกิด/Date of Birth:
อาชีพ/Occupation:

ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ ของลูกค้า

* ที่อยู่/Address:    
* เลขที่(No), หมู่บ้าน(Village), ซอย(Soi), ถนน(Road)
* ตำบล/แขวง/Sub District:    
* อำเภอ/เขต/District:    
* จังหวัด/Province:    
* รหัสไปรษณีย์/Post Code:      
โทรศัพท์/Tel:
* โทรศัพทมือถือ/Mobile:    
อีเมล์/E-mail:
ข้อเสนอแนะ/Suggestion:

แบบสอบถามความคิดเห็น

* 1. สาเหตุใดที่ทำให้ท่านเลือกใช้ผ้าคลุมรถ Auto Mate (กรุณาระบุเพียงข้อเดียว):
2. ท่านเคยใช้ผ้าคลุมรถของ Auto Mate หรือไม่:

กำหนดรหัสผ่าน

* กรุณาใส่ Password สำหรับเข้าดูใบรับประกันสินค้าของคุณ :
   

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ :


หก + 3 =

 
 

 

Nextproducts.co.th © 2012